طفل يتيم

غزلستان :: پروین اعتصامی :: مثنوی ها، تمثیلات و مقطعات
مشاهده برنامه «پروین اعتصامی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
کودکى کوزه اى شکست و گريست
که مرا پاى خانه رفتن نيست
چه کنم، اوستاد اگر پرسد
کوزه آب ازوست، از من نيست
زين شکسته شدن، دلم بشکست
کار ايام، جز شکستن نيست
چه کنم، گر طلب کند تاوان
خجلت و شرم، کم ز مردن نيست
گر نکوهش کند که کوزه چه شد
سخنيم از براى گفتن نيست
کاشکى دود آه ميديدم
حيف، دل را شکاف و روزن نيست
چيزها ديده و نخواسته ام
دل من هم دل است، آهن نيست
روى مادر نديده ام هرگز
چشم طفل يتيم، روشن نيست
کودکان گريه ميکنند و مرا
فرصتى بهر گريه کردن نيست
دامن مادران خوش است، چه شد
که سر من بهيچ دامن نيست
خواندم از شوق، هر که را مادر
گفت با من، که مادر من نيست
از چه، يکدوست بهر من نگذاشت
گر که با من، زمانه دشمن نيست
ديشب از من، خجسته روى بتافت
کاز چه معنيت، ديبه بر تن نيست
من که ديبا نداشتم همه عمر
ديدن، اى دوست، چو شنيدن نيست
طوق خورشيد، گر زمرد بود
لعل من هم، به هيچ معدن نيست
لعل من چيست، عقده هاى دلم
عقد خونين، بهيچ مخزن نيست
اشک من، گوهر بناگوشم
اگر گوهرى به گردن نيست
کودکان را کليج هست و مرا
نان خشک از براى خوردن نيست
جامه ام را به نيم جو نخرند
اين چنين جامه، جاى ارزن نيست
ترسم آنگه دهند پيرهنم
که نشانى و نامى از تن نيست
کودکى گفت: مسکن تو کجاست
گفتم: آنجا که هيچ مسکن نيست
رقعه، دانم زدن به جامه خويش
چه کنم، نخ کم است و سوزن نيست
خوشه اى چند ميتوانم چيد
چه توان کرد، وقت خرمن نيست
درسهايم نخوانده ماند تمام
چه کنم، در چراغ روغن نيست
همه گويند پيش ما منشين
هيچ جا، بهر من نشيمن نيست
بر پلاسم نشانده اند از آن
که مرا جامه، خز ادکن نيست
نزد استاد فرش رفتم و گفت
در تو فرسوده، فهم اين فن نيست
همگنانم قفا زنند همى
که ترا جز زبان الکن نيست
من نرفتم بباغ با طفلان
بهر پژمردگان، شکفتن نيست
گل اگر بود، مادر من بود
چونکه او نيست، گل بگلشن نيست
گل من، خارهاى پاى من است
گر گل و ياسمين و سوسن نيست
اوستادم نهاد لوح بسر
که چو تو، هيچ طفل کودن نيست
من که هر خط نوشتم و خواندم
بخت با خواندن و نوشتن نيست
پشت سر اوفتاده فلکم
نقص حطى و جرم کلمن نيست
مزد بهمن همى ز من خواهند
آخر اين آذر است، بهمن نيست
چرخ، هر سنگ داشت بر من زد
ديگرش سنگ در فلاخن نيست
چه کنم، خانه زمانه خراب
که دلى از جفاش ايمن نيستمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید