کارهاى ما

غزلستان :: پروین اعتصامی :: مثنوی ها، تمثیلات و مقطعات
مشاهده برنامه «پروین اعتصامی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
نخوانده فرق سر از پاي، عزم کو کرديم
نکرده پرسش چوگان، هواى گو کرديم
بکار خويش نپرداختيم، نوبت کار
تمام عمر، نشستيم و گفتگو کرديم
بوقت همت و سعى و عمل، هوس رانديم
بروز کوشش و تدبير، آرزو کرديم
عبث به چه نفتاديم، ديو آز و هوى
هر آنچه کرد، بديديم و همچو او کرديم
بسى مجاهده کرديم در طريق نفاق
ببين چه بيهده تفسير «جاهدوا» کرديم
چونان ز سفره ببردند، سفره گسترديم
چو آب خشک شد، انديشه سبو کرديم
اگر که نفس، بدانديش ما نبود چرا
ملول گشت، چو ما رسم و ره نکو کرديم
چو عهدنامه نوشتيم، اهرمن خنديد
که اتحاد نبود، اينکه با عدو کرديم
هزار مرتبه درياى چرخ، طوفان کرد
از آن زمان که نشيمن درين کرو کرديم
نه همچو غنچه، بدامان گلبنى خفتيم
نه همچو سبزه، نشاطى بطرف جو کرديم
چراغ عقل، نهفتيم شامگاه رحيل
از آن بورطه تاريک جهل، رو کرديم
بعمر گم شده، اصلا نسوختيم، وليک
چو سوزنى ز نخ افتاد، جستجو کرديم
بغير جامه فرصت، که کس رفوش نکرد
هزار جامه دريدند و ما رفو کرديم
تباه شد دل از آلودگى و دم نزديم
همى بتن گرويديم و شستشو کرديم
سمند توسن افلاک، راهوار نگشت
به توسنيسش، چو يک چند تاخت، خو کرديم
ز فرط آز، چو مردار خوار تيره درون
هماره بر سر اين لاشه، هاى و هو کرديم
چو زورمند شديم، از دهان مسکينان
بجبر، لقمه ربوديم و در گلو کرديم
ز رشوه، اسب خريديم و خانه و ده و باغ
باشک بيوه زنان، حفظ آبرو کرديم
از آن ز شاخ حقايق، بما برى نرسيد
که ما هميشه حکايت ز رنگ و بو کرديممشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید