غزل شماره ۲۸۹۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
با چنین رفتن به منزل كی رسی
با چنین خصلت به حاصل كی رسی
بس گران جانی و بس اشتردلی
در سبك روحان یك دل كی رسی
با چنین زفتی چگونه كم زنی
با چنین وصلت به واصل كی رسی
چونك اندر سر گشادی نیستت
در گشاد سر مشكل كی رسی
همچو آبی اندر این گل مانده‌ای
پس به پاك از آب و از گل كی رسی
بگذر از خورشید وز مه چون خلیل
ور نه در خورشید كامل كی رسی
چون ضعیفی رو به فضل حق گریز
ز آنك بی‌مفضل به مفضل كی رسی
بی عنایت‌های آن دریای لطف
از چنین موجی به ساحل كی رسی
بی براق عشق و سعی جبرئیل
چون محمد در منازل كی رسی
بی پناهان را پناه خود كنی
در پناه شاه مقبل كی رسی
پیش بسم الله بسمل شو تمام
ور نه چون مردی به بسمل كی رسی

خورشیدساحلعشقلطفمنزلوصل


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید