غزل شماره ۹۲۶

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
حبیب كعبه جانست اگر نمی‌دانید
به هر طرف كه بگردید رو بگردانید
كه جان ویست به عالم اگر شما جسمید
كه جان جمله جان‌هاست اگر شما جانید
ندا برآمد امشب كه جان كیست فدا
بجست جان من از جا كه نقد بستانید
هزار نكته نبشتست عشق بر رویم
ز حال دل چو شما عاشقید برخوانید
چه ساغرست كه هر دم به عاشقان آید
شما كشید چنین ساغری كه مردانید
كه عشق باغ و تماشاست اگر ملول شوید
هواش مركب تازیست اگر فرومانید
چو آب و نان همه ماهیان ز بحر بود
چو ماهیید چرا عاشق لب نانید
قرابه ایست پر از رنج و نام او جسمست
به سنگ بربزنید و تمام برهانید
چو مرغ در قفصم بهر شمس تبریزی
ز دشمنی قفصم بشكنید و بدرانید

بستانتبریزتماشاساغرعاشقعشقمستملول


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید