غزل شماره ۲۷۲۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
نه آتش‌های ما را ترجمانی
نه اسرار دل ما را زبانی
نه محرم درد ما را هیچ آهی
نه همدم آه ما را هیچ جانی
نه آن گوهر كه از دریا برآمد
نه آن دریا كه آرامد زمانی
نه آن معنی كه زاید هیچ حرفی
نه آن حرفی كه آید در بیانی
معانی را زبان چون ناودان است
كجا دریا رود در ناودانی
جهان جان كه هر جزوش جهان است
نگنجد در دهان هرگز جهانی

آتشاسرارجهاندهانمحرمهمدمگوهر


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید