غزل شماره ۱۳۰۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
گر تو تنگ آیی ز ما زوتر برون رو ای حریف
كز ترش رویی همی‌رنجد دلارام ظریف
گر همی انكار خود پنهان كنی بر روی تو
می‌نماید دشمنی‌ها بر رخ تو لیف لیف
روز گردك بر رخ داماد می‌باشد نشان
از جمال او كه نامش كرد رومی نیف نیف
چون خداوند شمس دین چوگان زند یارش كجاست
ور بر اسب فضل بنشیند كجا دارد ردیف
خوان و بزم هر دو عالم نزد بزم شمس دین
چون یكی كاسه پرآش و بر سر او یك رغیف
وان رغیف و آش و كاسه صدقه تبریز دان
از كمال و حرمت شهر شهنشاه شریف

بزمتبریزحریفخداپنهانچوگان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید