غزل شماره ۲۲۰

غزلستان :: سعدی شیرازی :: غزلیات
مشاهده برنامه «سعدی نامه» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
دلم خیال تو را ره نمای می داند
جز این طریق ندانم خدای می داند
ز درد روبه عشقت چو شیر می نالم
اگر چه همچو سگم هرزه لای می داند
ز فرقت تو نمی دانم ایچ لذت عمر
به چشم های کش دلربای می داند
بسی بگشت و غمت در دلم مقام گرفت
کجا رود که هم آن جای جای می داند
به حال سعدی بیچاره قهقهه چه زنی
که چاره در غم تو های های می داند

خداخیالسعدیطریقعشقچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید