غزل شماره ۲۳۸

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هله ای كیا نفسی بیا
در عیش را سره برگشا
این فلان چه شد آن فلان چه شد
نبود مرا سر ماجرا
نهلد كسی سر زلف او
نرهد دلی ز چنین لقا
نكند كسی ز خوشی سفر
نرود كسی ز چنین سرا
بهل این همه بده آن قدح
كه شنیده‌ام كرم شما
قدحی كه آن پر دل شود
بپرد دلم به سوی سما
خمش این نفس دم دل مزن
كه فدای تو دل و جان ما

زلفعیشقدحماجرا


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید