غزل شماره ۱۹۲۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ما شادتریم یا تو ای جان
ما صافتریم یا دل كان
در عشق خودیم جمله بی‌دل
در روی خودیم مست و حیران
ما مستتریم یا پیاله
ما پاكتریم یا دل و جان
در ما نگرید و در رخ عشق
ما خواجه عجبتریم یا آن
ایمان عشق است و كفر ماییم
در كفر نگه كن و در ایمان
ایمان با كفر شد هم آواز
از یك پرده زنند الحان
دانا چو نداند این سخن را
پس كی رسد این سخن به نادان

حیرانسخنعشقمستپیاله


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید