غزل شماره ۲۴۸۹

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
گر ز تو بوسه ای خرد صد مه و مهر و مشتری
تا نفروشی ای صنم كز مه و مهر خوشتری
ور دو هزار جان و دل بر در تو وطن كند
در مگشای ای صنم كز دل و جان تو برتری
آینه كیست تا تو را در دل خویش جا دهد
ای صنما به جان تو كینه در بننگری
دست مده تو چرخ را تا كه به پیش اسب او
غاشیه تو را كشد بر سر خود به چاكری
دولت سنگ پاره‌ای گر چه بیافت چاره‌ای
در تن خویش بنگرد بیند وصف گوهری
ای دل بازشكل من جانب دست عشق او
با پر عشق او بپر چند به پر خود پری
در پی شاه شمس دین تا تبریز می‌دوان
لشكر عشق با وی است رو كه تو هم ز لشكری

آینهبوسهتبریزدولتصنمعشقگوهر


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید