غزل شماره ۲۵۷۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هر لحظه یكی صورت می‌بینی و زادن نی
جز دیده فزودن نی جز چشم گشودن نی
از نعمت روحانی در مجلس پنهانی
چندانك خوری می خور دستوری دادن نی
آن میوه كه از لطفش می آب شود در كف
و آن میوه نورش را بر كف به نهان نی
این بوی كه از زلف آن ترك خطا آمد
در مشك تتاری نی در عنبر و لادن نی
می‌كوبد تقدیرش در هاون تن جان را
وین سرمه عشق او اندرخور هاون نی
دیدی تو چنین سرمه كو هاون‌ها ساید
تا بازرود آن جا آن جا كه تو و من نی
آن جا روش و دین نی جز باغ نوآیین نی
جز گلبن و نسرین نی جز لاله و سوسن نی
بگذار تنی‌ها را بشنو ارنی‌ها را
چون سوخت منی‌ها را پس طعنه گه لن نی
تن را تو مبر سوی شمس الحق تبریزی
كز غلبه جان آن جا جای سر سوزن نی

تبریزدیدهزلفسوسنطعنهعشقلالهلطفنسرینپنهانچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.