غزل شماره ۲۷۰۹

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
دلاراما چنین زیبا چرایی
چنین چست و چنین رعنا چرایی
گرفتم من كه جانی و جهانی
چنین جان و جهان آرا چرایی
گرفتم من كه الیاسی و خضری
چو آب خضر عمرافزا چرایی
گرفتم من كه دنیایی و دینی
چو دنیا مایه سودا چرایی
گرفتم گنج قارونی به خوبی
چو موسی با ید بیضا چرایی
ز رشكت دوست خون دوست ریزد
بدین حد شنگ و سرغوغا چرایی
چو نور تو گرفت از قاف تا قاف
نهان از دیده چون عنقا چرایی
ندارد هیچ حلوا طبع صهبا
تو هم حلوا و هم صهبا چرایی
ز عشق گفت تو با خود بجنگم
كه پیش چون ویی گویا چرایی

جهاندوستدیدهسوداعشقغوغاقارون


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید