رباعی شماره ۱۶۱۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای کوران را به لطف ره بین کرده
وی گبران را پیشرو دین کرده
درویشان را به ملک خسرو کرده
وی خسرو را برده‌ی شیرین کرده

خسرودرویششیرینلطف


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید