غزل شماره ۳۸۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
آن خواجه اگر چه تیزگوش است
استیزه كن و گران فروش است
من غره به سست خنده او
ایمن گشتم كه او خموش است
هش دار كه آب زیر كاه است
بحری است كه زیر كه به جوش است
هر جا كه روی هش است مفتاح
این جا چه كنی كه قفل هوش است
در روی تو بنگرد بخندد
مغرور مشو كه روی پوش است
هر دل كه به چنگ او درافتاد
چون چنگ همیشه در خروش است
با این همه روح‌ها چه زنبور
طواف ویند زانك نوش است
شیری است كه غم ز هیبت او
در گور مقیم همچو موش است
شمس تبریز روز نقد است
عالم به چه در حدیث دوش است

تبریزحدیثخروشخموشخندهغرورچنگ


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.