غزل شماره ۶۰۹

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
در خانه غم بودن از همت دون باشد
و اندر دل دون همت اسرار تو چون باشد
بر هر چه همی‌لرزی می‌دان كه همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد
آن را كه شفا دانی درد تو از آن باشد
وان را كه وفا خوانی آن مكر و فسون باشد
آن جای كه عشق آمد جان را چه محل باشد
هر عقل كجا پرد آن جا كه جنون باشد
سیمرغ دل عاشق در دام كجا گنجد
پرواز چنین مرغی از كون برون باشد
بر گرد خسان گردد چون چرخ دل تاری
آن دل كه چنین گردد او را چه سكون باشد
جام می موسی كش شمس الحق تبریزی
تا آب شود پیشت هر نیل كه خون باشد

اسرارتبریزجامسیمرغعاشقعرشعشقعقلوفاپرواز


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبط



نظرات نوشته شده



نظر بدهید