غزل شماره ۶۶۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
اگر عالم همه پرخار باشد
دل عاشق همه گلزار باشد
وگر بی‌كار گردد چرخ گردون
جهان عاشقان بر كار باشد
همه غمگین شوند و جان عاشق
لطیف و خرم و عیار باشد
به عاشق ده تو هر جا شمع مرده‌ست
كه او را صد هزار انوار باشد
وگر تنهاست عاشق نیست تنها
كه با معشوق پنهان یار باشد
شراب عاشقان از سینه جوشد
حریف عشق در اسرار باشد
به صد وعده نباشد عشق خرسند
كه مكر دلبران بسیار باشد
وگر بیمار بینی عاشقی را
نه شاهد بر سر بیمار باشد
سوار عشق شو وز ره میندیش
كه اسب عشق بس رهوار باشد
به یك حمله تو را منزل رساند
اگر چه راه ناهموار باشد
علف خواری نداند جان عاشق
كه جان عاشقان خمار باشد
ز شمس الدین تبریزی بیابی
دلی كو مست و بس هشیار باشد

اسرارتبریزجهانحریفخمارسینهشاهدشرابشمعشوقعاشقعشقمستمعشوقمنزلهشیارپنهانگردونگلزار


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید