غزل شماره ۸۲۶

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای خدا از عاشقان خشنود باد
عاشقان را عاقبت محمود باد
عاشقان را از جمالت عید باد
جانشان در آتشت چون عود باد
دست كردی دلبرا در خون ما
جان ما زین دست خون آلود باد
هر كه گوید كه خلاصش ده ز عشق
آن دعا از آسمان مردود باد
مه كم آید مدتی در راه عشق
آن كمی عشق جمله سود باد
دیگران از مرگ مهلت خواستند
عاشقان گویند نی نی زود باد
آسمان از دود عاشق ساخته‌ست
آفرین بر صاحب این دود باد

آتشآسمانآفرینخدادعاصاحبعاشقعشقعودمحمود


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید