غزل شماره ۷۹۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد
هله پیوسته دل عشق ز تو شادان باد
غم پرستی كه تو را بیند و شادی نكند
همه سرزیر و سیه كاسه و سرگردان باد
چونك سرزیر شود توبه كند بازآید
نیك و بد نیك شود دولت تو سلطان باد
نور احمد نهلد گبر و جهودی به جهان
سایه دولت او بر همگان تابان باد
گمرهان را ز بیابان همه در راه آرد
مصطفی بر ره حق تا به ابد رهبان باد
آن خیال خوش او مشعله دل‌ها باد
وان نمكدان خوشش بر زبر این خوان باد
كمترین ساغر بزم خوش او شد كوثر
دل چون شیشه ما هم قدح ایشان باد
شمس تبریز تویی واقف اسرار رسول
نام شیرین تو هر گمشده را درمان باد

اسراربزمبیابانتبریزتوبهجهانخندانخیالدولتساغرسایهسلطانشیرینعشققدح


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید