غزل شماره ۱۰۸۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هله زیرك هله زیرك هله زیرك زوتر
هله كز جنبش ساقی بدود باده به سر بر
بدود روح پیاده سر گنجینه گشاده
رخ چون زهره نهاده غلطی روی قمر بر
هله منشین و میاسا بهل این صبر و مواسا
بگزین جهد و مقاسا كه چو دیكم به شرر بر
اگرم عشوه پرستی سر هر راه نبستی
شب من روز شدستی زده رایت به سحر بر
هله برجه هله برجه كه ز خورشید سفر به
قدم از خانه به در نه همگان را به سفر بر
سفر راه نهان كن سفر از جسم به جان كن
ز فرات آب روان كن بزن آن آب خضر بر
دم بلبل چو شنیدی سوی گلزار دویدی
چو بدان باغ رسیدی بدو اكنون به شجر بر
به شجر بر هله برگو مثل فاخته كوكو
كه طلبكار بدین خو نزند كف به خبر بر

بادهبلبلخورشیدزهرهساقیسحرصبرعشوهگلزار


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید