غزل شماره ۱۷۴۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
اگر چه ما نه خروس و نه ماكیان داریم
ز بیضه سر كن و بنگر كه ما كیان داریم
به آفتاب حقایق به هر سحر گوییم
تو جمله جانی و ما از تو نیم جان داریم
گر از صفات تو نتوان نشان نمود ولی
ز بی‌نشانی اوصاف او نشان داریم
دل چو شبنم ما را به بحر بازرسان
كه دم به دم ز غریبی دو صد زیان داریم
چو یوسف از كف گرگان دریده پیرهنم
ولی ز همت یعقوب پاسبان داریم
به دام تو كه همه دام‌ها زبون ویند
كه هر قدم ز قدم دام امتحان داریم
ولیك بندگشا هر دم آن كند با ما
كه مادر و پدر و عم مگر كه آن داریم
بنوش كردن زهر این چه جرات است مگر
ز كان فضل تو تریاق بی‌كران داریم
به خرج كردن این نقد عمر مبتشریم
ز عمربخش مگر عمر جاودان داریم
نگیرد آینه زنگار هیچ اگر گیرد
ز عین زنگ بدان روی دیدمان داریم
یقین بنشكند آن نردبان وگر شكند
ز عین رخنه اشكست نردبان داریم
رهین روز چرایی چو شب كند روزی
مكان بهل كه مكانی ز لامكان داریم
بهار حله دریدی ز رشك و زرد شدی
اگر بدیش خبر كاین چنین خزان داریم
دهان پر است و خموشم كه تا بگویی تو
كز آن لب شكرینت شكرفشان داریم

آینهبهارجاودانخموشدهانسحرغریبنگاریقین


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید