غزل شماره ۳۱۴۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
حكم نو كن كه شاه دورانی
سكه تازه زن كه سلطانی
حكم مطلق تو راست در عالم
حاكمان قالب‌اند و تو جانی
آن چه شاهان به خواب می‌جستند
چون مسلم شدت به آسانی
همه مرغان چو دانه چین تواند
تو همایی میان مرغانی
بر سر آمد رواق دولت تو
ز آن كه تو صاف صاف انسانی
برتر آید ز جان ملك و ملك
گر دهی دل به روح حیوانی
شرط‌ها را ز عاشقان برگیر
كه تو احوال شان همی‌دانی
دام‌ها را ز راه شان بردار
خواه تقدیر و خواه شیطانی
تا شوم سرخ رو در این دعوی
كه تو چون حق لطیف فرمانی
شمس تبریز رحمت صرفی
ز آن كه سر صفات رحمانی

آسانتبریزخوابدوراندولترحمتسلطانعاشقچین


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید