غزل شماره ۶۴۶

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
بار دگر آن مست به بازار درآمد
وان سرده مخمور به خمار درآمد
سرهای درختان همه پربار چرا شد
كان بلبل خوش لحن به تكرار درآمد
یك حمله دیگر همه در رقص درآییم
مستانه و یارانه كه آن یار درآمد
یك حمله دیگر همه دامن بگشاییم
كز بهر نثار آن شه دربار درآمد
یك حمله دیگر به شكرخانه درآییم
كز مصر چنین قند به خروار درآمد
یك حمله دیگر بنه خواب بسوزیم
زیرا كه چنین دولت بیدار درآمد
یك حمله دیگر به شب این پاس بداریم
كان لولی شب دزد به اقرار درآمد
یك حمله دیگر برسان باده كه مستی
در عربده ویران شده دستار درآمد
یك حمله دیگر به سلیمان بگراییم
كان هدهد پرخون شده منقار درآمد
این شربت جان پرور جان بخش چه ساقیست
از دست مسیحی كه به بیمار درآمد
اكنون بزند گردن غم‌های جهان را
كاقبال تو چون حیدر كرار درآمد
دارالحرج امروز چو دارالفرجی شد
كان شادی و آن مستی بسیار درآمد
بربند لب اكنون كه سخن گستر بی‌لب
بی حرف سیه روی به گفتار درآمد

اقبالبادهبلبلجهانخمارخوابدامندولترقصساقیسخنمخمورمستمسیحهدهدگردنیاران


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید