غزل شماره ۶۶۸

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
رجب بیرون شد و شعبان درآمد
برون شد جان ز تن جانان درآمد
دم جهل و دم غفلت برون شد
دم عشق و دم غفران درآمد
بروید دل گل و نسرین و ریحان
چو از ابر كرم باران درآمد
دهان جمله غمگینان بخندد
بدین قندی كه در دندان درآمد
چو خورشید آدمی زربفت پوشد
چو آن مه روی زرافشان درآمد
بزن دست و بگو ای مطرب عشق
كه آن سرفتنه پاكوبان درآمد
اگر دی رفت باقی باد امروز
وگر عمر بشد عثمان درآمد
همه عمر گذشته بازآید
چو این اقبال جاویدان درآمد
چو در كشتی نوحی مست خفته
چه غم داری اگر طوفان درآمد
منور شد چو گردون خاك تبریز
چو شمس الدین در آن میدان درآمد

اقبالباقیتبریزجانانخورشیددهانطربعشقمستمطربنسرینوفاگردون


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید