غزل شماره ۵۰۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
خیز كه امروز جهان آن ماست
جان و جهان ساقی و مهمان ماست
در دل و در دیده دیو و پری
دبدبه فر سلیمان ماست
رستم دستان و هزاران چو او
بنده و بازیچه دستان ماست
بس نبود مصر مرا این شرف
این كه شهش یوسف كنعان ماست
خیز كه فرمان ده جان و جهان
از كرم امروز به فرمان ماست
زهره و مه دف زن شادی ماست
بلبل جان مست گلستان ماست
كاسه ارزاق پیاپی شده‌ست
كیسه اقبال حرمدان ماست
شاه شهی بخش طرب ساز ماست
یار پری روی پری خوان ماست
آن ملك مفخر چوگان و گوی
شكر كه امروز به میدان ماست
آن ملك مملكت جان و دل
در دل و در جان پریشان ماست
كیست در آن گوشه دل تن زده
پیش كشش كو شكرستان ماست
خازن رضوان كه مه جنت‌ست
مست رضای دل رضوان ماست
شور درافكنده و پنهان شده
او نمك عمر و نمكدان ماست
گوشه گرفتست و جهان مست اوست
او خضر و چشمه حیوان ماست
چون نمك دیگ و چو جان در بدن
از همه ظاهرتر و پنهان ماست
نیست نماینده و خود جمله اوست
خود همه ماییم چو او آن ماست
بیش مگو حجت و برهان كه عشق
در خمشی حجت و برهان ماست

اقبالبلبلجهاندستاندیدهرستمزهرهساقیطربعشقمستپنهانچشمچشمهچوگانگلستان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید