غزل شماره ۱۲۵۸

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
آن مایی همچو ما دلشاد باش
در گلستان همچو سرو آزاد باش
چون ز شاگردان عشقی ای ظریف
در گشاد دل چو عشق استاد باش
گر غمی آید گلوی او بگیر
داد از او بستان امیرداد باش
جان تو مستست در بزم احد
تن میان خلق گو آحاد باش
گاه با شیرین چو خسرو خوش بخند
گه ز هجرش كوه كن فرهاد باش
گه نشاط انگیز همچون گلشنش
گه چو بلبل نال و خوش فریاد باش
پیش سروش چون خرامد خاك باش
چون گلش عنبر فشاند باد باش
حاصل اینست ای برادر چون فلك
در جهان كهنه نوبنیاد باش
در میان خارها چون خارپشت
سر درون و شادمان و راد باش

آزادبزمبستانبلبلبنیادجهانخسروسروششیرینعشقفرهادفریادمستنشاطگلستانگلشن


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید