غزل شماره ۱۸۴۶

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن
می چون ارغوان هشتن ز بانگ ارغنون رفتن
برون زرق است یا استم هزاران بار دیدستم
از این پس ابلهی باشد برای آزمون رفتن
مرو زین خانه ای مجنون كه خون گریی ز هجران خون
چو دستی را فروبری عجایب نیست خون رفتن
ز شمع آموز ای خواجه میان گریه خندیدن
ز چشم آموز ای زیرك به هنگام سكون رفتن
اگر باشد تو را روزی ز استادان بیاموزی
چو مرغ جان معصومان به چرخ نیلگون رفتن
بیا ای جان كه وقتت خوش چو استن بار ما می كش
كه تا صبرت بیاموزد به سقف بی‌ستون رفتن
فسون عیسی مریم نكرد از درد عاشق كم
وظیفه درد دل نبود به دارو و فسون رفتن
چو طاسی سرنگون گردد رود آنچ در او باشد
ولی سودا نمی‌تاند ز كاسه سر نگون رفتن
اگر پاكی و ناپاكی مرو زین خانه‌ای زاكی
گناهی نیست در عالم تو را ای بنده چون رفتن
تویی شیر اندر این درگه عدو راه تو روبه
بود بر شیر بدنامی از این چالش زبون رفتن
چو نازی می كشی باری بیا ناز چنین شه كش
كه بس بداختری باشد به زیر چرخ دون رفتن
ز دانش‌ها بشویم دل ز خود خود را كنم غافل
كه سوی دلبر مقبل نشاید ذوفنون رفتن
شناسد جان مجنونان كه این جان است قشر جان
بباید بهر این دانش ز دانش در جنون رفتن
كسی كو دم زند بی‌دم مباح او راست غواصی
كسی كو كم زند در كم رسد او را فزون رفتن
رها كن تا بگوید او خموشی گیر و توبه جو
كه آن دلدار خو دارد به سوی تایبون رفتن

اخترارغوانتوبهخموشدانشسوداشمعصبرعاشقغافلمجنونمروهجرانچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید