غزل شماره ۳۰۳۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
خوشدلم از یار همچنانك تو دیدی
جان پرانوار همچنانك تو دیدی
از چمن یار صد روان مقدس
در گل و گلزار همچنانك تو دیدی
هر كی دلی داشت زین هوس تو ببینش
بی دل و بی‌كار همچنانك تو دیدی
هر نظری كو بدید روی تو را گشت
خواجه اسرار همچنانك تو دیدی
صورت منصور دانك بود بهانه
برشده بر دار همچنانك تو دیدی
هست بر اومید گلستان تو جان‌ها
ساخته با خار همچنانك تو دیدی
عشق چو طاووس چون پرید شود دل
خانه پرمار همچنانك تو دیدی
عشق گزین عشق بی‌حیات خوش عشق
عمر بود بار همچنانك تو دیدی
در دل عشاق فخر و ملك دو عالم
ننگ بود عار همچنانك تو دیدی
عشق خداوند شمس دین كه به تبریز
جان كند ایثار همچنانك تو دیدی

اسراربهانهتبریزحیاتخداعشاقعشقهوسچمنگلزارگلستان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.