غزل شماره ۵۷۷

غزلستان :: سعدی شیرازی :: غزلیات
مشاهده برنامه «سعدی نامه» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
امیدوارم اگر صد رهم بیندازی
که بار دیگرم از روی لطف بنوازی
چو روزگار نسازد ستیزه نتوان برد
ضرورتست که با روزگار درسازی
جفای عشق تو بر عقل من همان مثلست
که سرگزیت به کافر همی دهد غازی
دریغ بازوی تقوا که دست رنگینت
به عقل من به سرانگشت می کند بازی
بسی مطالعه کردیم نقش عالم را
ز هر که در نظر آید به حسن ممتازی
هزار چون من اگر محنت و بلا بیند
تو را از آن چه که در نعمتی و در نازی
حدیث عشق تو پیدا نکردمی بر خلق
گر آب دیده نکردی به گریه غمازی
زهی سوار که صد دل به غمزه ای ببری
هزار صید به یک تاختن بیندازی
تو را چو سعدی اگر بنده ای بود چه شود
که در رکاب تو باشد غلام شیرازی
گرش به قهر برانی به لطف بازآید
که زر همان بود ار چند بار بگدازی
چو آب می رود این پارسی به قوت طبع
نه مرکبیست که از وی سبق برد تازی

امیدتقواجفاحدیثدریغدیدهروزگارسعدیشیرازعشقعقلغمازغمزهلطفمحنتنگین


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید