غزل شماره ۶۵۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
آن سرخ قبایی كه چو مه پار برآمد
امسال در این خرقه زنگار برآمد
آن ترك كه آن سال به یغماش بدیدی
آنست كه امسال عرب وار برآمد
آن یار همانست اگر جامه دگر شد
آن جامه بدل كرد و دگربار برآمد
آن باده همانست اگر شیشه بدل شد
بنگر كه چه خوش بر سر خمار برآمد
شب رفت حریفان صبوحی به كجایید
كان مشعله از روزن اسرار برآمد
رومی پنهان گشت چو دوران حبش دید
امروز در این لشكر جرار برآمد
شمس الحق تبریز رسیدست بگویید
كز چرخ صفا آن مه انوار برآمد

اسراربادهتبریزجامحریفخرقهخماردورانصبوحنگارپنهان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید