غزل شماره ۴۲۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
مگر این دم سر آن زلف پریشان شده است
كه چنین مشك تتاری عبرافشان شده است
مگر از چهره او باد صبا پرده ربود
كه هزاران قمر غیب درخشان شده است
هست جانی كه ز بوی خوش او شادان نیست
گر چه جان بو نبرد كو ز چه شادان شده است
ای بسا شاد گلی كز دم حق خندان است
لیك هر جان بنداند ز چه خندان شده است
آفتاب رخش امروز زهی خوش كه بتافت
كه هزاران دل از او لعل بدخشان شده است
عاشق آخر ز چه رو تا به ابد دل ننهد
بر كسی كز لطفش تن همگی جان شده است
مگرش دل سحری دید بدان سان كه وی است
كه از آن دیدنش امروز بدین سان شده است
تا بدیده است دل آن حسن پری زاد مرا
شیشه بر دست گرفته است و پری خوان شده است
بر درخت تن اگر باد خوشش می‌نوزد
پس دو صد برگ دو صد شاخ چه لرزان شده است
بهر هر كشته او جان ابد گر نبود
جان سپردن بر عاشق ز چه آسان شده است
از حیات و خبرش باخبران بی‌خبرند
كه حیات و خبرش پرده ایشان شده است
گر نه در نای دلی مطرب عشقش بدمید
هر سر موی چو سرنای چه نالان شده است
شمس تبریز ز بام ار نه كلوخ اندازد
سوی دل پس ز چه جان‌هاش چو دربان شده است

آسانتبریزحیاتخنداندیدهرخشزلفسحرصباطربعاشقعشقلطفلعلمطربچهره


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید