غزل شماره ۶۲۶

غزلستان :: سعدی شیرازی :: غزلیات
مشاهده برنامه «سعدی نامه» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
امروز چنانی ای پری روی
کز ماه به حسن می بری گوی
می آیی و در پی تو عشاق
دیوانه شده دوان به هر سوی
اینک من و زنگیان کافر
وان ملعب لعبتان جادوی
آورده ز غمزه سحر در چشم
درداده ز فتنه تاب در موی
وز بهر شکار دل نهاده
تیر مژه در کمان ابروی
نرخ گل و گلشکر شکسته
زان چهره خوب و لعل دلجوی
چاکر شده شه اخترانت
شیر فلک شده سگ کوی
بر بام سراچه جمالت
کیوان شده پاسبان هندوی
عارض به مثل چو برگ نسرین
بالا به صفت چو سرو خودروی
گویی به چه شانه کرده ای زلف
یا خود به چه آب شسته ای روی
کز روی به لاله می دهی رنگ
وز زلف به مشک می دهی بوی
چون سعدی صد هزار بلبل
گلزار رخ تو را غزل گوی

ابرواختربلبلجادودیوانهزلفسحرسعدیشکارعشاقغزلغمزهفلکلالهلشکرلعلمژهنسرینهندوچشمچهرهکمانکیوانگلزار


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید